Photo of white mold on tomato
White mold infection of a tomato plant.

Photo Source: E. J. Sorensen