Microscopic photo of the sporangia
External lesion on the pod.

Photo Source: Lyndon Porter