Gray stem of turnip

Gray stem of turnip

Photo Source: Cynthia Ocamb, Oregon State University-Corvallis